Język

Jesteś w: Strona główna / Działania

O NAS:

EUROREGIONALNY SYSTEM WSPÓŁPRACY:

O PROJEKCIE:

Działania

Działania:

W ramach projektu przewidzianych zostało 5 Etapów, które realizowane są w oparciu o  partnerstwo transgraniczne.
 

Etap I - Turystyka Przyjazna Środowisku – TPS (Badanie stanu turystyki zrównoważonej, pod kątem przygotowania systemu Turystyki Przyjaznej Środowisku; Opracowanie założeń strategicznych i systemu zarządzania turystyką zrównoważoną w regionie na najbliższe 3 - 5 lat)


Celem pierwszego Etapu, jest promocja projektu wśród społeczności obszaru pogranicza polsko –słowackiego oraz  opracowanie systemu zarządzania turystyką zrównoważoną w regionie (zarówno po polskiej stronie jak i słowackiej). Etap ten obejmuje ponadto: analizę stanu obecnego i szans rozwoju Turystyki Przyjaznej Środowisku (TPS); analizę ekspercką istniejących systemów certyfikacji w turystyce; zagraniczną wizytę studyjną (Austria, Włochy, Czechy); badania stanu turystyki zrównoważonej, opracowanie dokumentów strategicznych zarządzania turystyką zrównoważoną w regionie najbliższe 3 - 5 lat.
 

Etap II -  Certyfikacja – opracowanie systemów zarządzania i certyfikacji TPS; audyt usług turystycznych

Działania zaplanowane w tym Etapie obejmują kompleksowe prace nad certyfikacją usług, tj. opracowanie kryteriów, zasad i regulaminu certyfikacji oraz wizualizacji systemu (zgodnie z zasadami zrównoważonej turystyki), organizację warsztatów strategiczno-konsultacyjnych z zakresu zarządzania TPS oraz systemu certyfikacji - podnoszenia jakości usług TPS. Warsztaty skierowane są do usługodawców i instytucji wspierających rozwój TPS.

Etap III - Szkolenia branży turystycznej; Program Ekomuzealny na Słowacji

Celem Etapu jest wsparcie środowiska branży turystycznej poprzez cykl szkoleń, zwiększenie konkurencyjności ofert i ich wzbogacenie np. o elementy kuchni i tradycji regionalnej, turystyki przyrodniczej i kulturowej, a także elementy innowacyjne. Uzupełnienie wymienionych wyżej działań, stanowi analiza wpływu wybranych funduszy UE na rozwój turystyki.

 

Etap IV - Promocja walorów pogranicza polsko - słowackiego (wydawnictwa, materiały promocyjne, Polsko - słowackie "Skarby Podkarpackie" i gazeta społeczno - gospodarcza)

Głównym celem Etapu jest popularyzacja walorów kulturowych pogranicza, a także przybliżenie czytelnikom wiedzy na temat gospodarki, procesów w niej zachodzących jak również spraw społecznych obszaru rozdzielonego granicą polsko – słowacką, poprzez wydawnictwa takie jak: „Skarby Podkarpackie” oraz gazeta społeczno – ekonomiczna, mapy i leksykony.

Uzupełnieniem działań jest organizacja 5 wizyt lokalnych (Prešovský kraj; Žilinský kraj), będących również okazją do promowania walorów polsko – słowackiego obszaru przygranicznego.

 

Etap V - Powołanie Centrum Turystyki Przyjaznej Środowisku (TPS) - promocja idei; Kreowanie polsko - słowackiej oferty turystycznej

Etap obejmuje powstanie Centrum Turystyki Przyjaznej Środowisku w Lesku i Sninie jak również promocję samej idei TPS, poprzez produkcję filmu, przygotowanie materiałów promocyjnych, organizację wizyt studyjnych dla dziennikarzy i reprezentantów biur turystycznych z Polski i Słowacji , a także udział w międzynarodowych targach turystycznych (Poznań, Bratysława, Amsterdami). Istotnym elementem promocji wypracowanych rozwiązań jest portal zawierający informacje na temat turystyki zrównoważonej, systemu certyfikacji oraz informacjami dla branży turystycznej.

Jednym z głównych efektów projektu jest wypracowanie wspólnej polsko – słowackiej oferty - Katalogu ofert turystycznych (część polska) i pakietu ofert turystycznych (część słowacka) oraz opracowanie kalendarza wizerunkowego imprez turystycznych (obszaru objętego realizacją projektu).

W ramach tego komponentu uruchomiono Euroregionalny System Współpracy, aplikację obsługującą członków i partnerów Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska Interaktywny serwis zawiera m.in. informacje na temat imprez i atrakcji turystycznych na pograniczu polsko - słowackim oraz mapę funduszy UE.