Język

Jesteś w: Strona główna / Euroregion Karpacki

O NAS:

EUROREGIONALNY SYSTEM WSPÓŁPRACY:

O PROJEKCIE:

Euroregion Karpacki

Związek Międzyregionalny Euroregion Karpacki

Euroregion Karpacki istnieje już ponad osiemnaście lat. Za datę jego powstania przyjmuje się 14 luty 1993 roku, kiedy to w Debreczynie przedstawiciele władz regionalnych przygranicznych obszarów Polski, Słowacji, Węgier i Ukrainy podpisali porozumienie o utworzeniu Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki.

W tym czasie, współpraca w ramach Euroregionu, który właśnie w celu jej inicjowania i rozwijania został powołany, przebiegała w różnym tempie i z różnym skutkiem. Towarzyszyły temu zjawisku zmiany polityczne, gospodarcze, administracyjne, świadomościowe, a także personalne. Jednak świadectwem tego, że wszystkie strony narodowe wchodzące w skład Euroregionu Karpackiego (tj. Polska, Słowacja, Ukraina, Węgry, Rumunia) wyrażają wolę tej współpracy jest właśnie fakt, że Euroregion, pomimo wielu problemów funkcjonuje, tworząc wciąż nowe płaszczyzny wspólnego porozumienia.
Obecnie obszar Euroregionu obejmuje około 154.000 km2, a zamieszkiwany jest przez ponad 15 mln ludności. Część Euroregionu Karpackiego położona jest na wschodniej granicy Polski, będącej zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Mając zatem na względzie rolę, jaką Euroregion spełnia można stwierdzić, że w najbliższej przyszłości będzie ona tym bardziej znacząca, że od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej staliśmy się pomostem dla krajów, które pozostaną poza jej granicami

Podstawową cechą Euroregionu Karpackiego przez wiele lat jego funkcjonowania był brak osobowości prawnej zarówno Związku jako całości jak i poszczególnych jego Stron Krajowych. Definicja Euroregionu Karpackiego mieści się, zatem w kategoriach politycznych, chociaż Statut Związku określa jego zasięg terytorialny oraz opisuje strukturę organizacyjną.

Obszar Euroregionu Karpackiego:

Polska:
Obszar Województwa Podkarpackiego oraz obszar samorządów członkowskich Stowarzyszenia Euroregion Karpacki POLSKA.

Ukraina:
Obszar Obwodów, (Województw): Lwowskiego, Zakarpackiego, Iwanofrankowskiego i Czerniowieckiego.

Słowacja:
Obszar Krajów, (Województw): Preszowskiego i Koszyckiego, oraz obszar samorządów członkowskich Stowarzyszenia „Region Karpaty”.

Węgry:
Obszar Kantonów: Borsad-Abauj-Zemplen, Hajdu-Bihar, Heves, Jasz-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmar-Bereg, oraz miast: Nyiregyhaza, Miszkolc, Debrecen, Eter.

Rumunia:
Obszar Departamentów: Szatmar, Maramures, Bihar, Suceava, Szilagy, Botosani, Hargita.

 

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska - strona krajowa Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki

Ogólna charakterystyka Stowarzyszenia


Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska jest stowarzyszeniem działającym na podstawie Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). Stowarzyszenie skupia na zasadach członków wspierających jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Województwa Podkarpackiego (50 JST) i Województwa Małopolskiego (1 JST - Gmina Ropa ). Stowarzyszenie stanowi również krajową strukturę Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki funkcjonującego na obszarach przygranicznych Polski, Ukrainy, Słowacji, Rumunii i Węgier. Sam Związek nie jest organizacją w rozumieniu prawa międzynarodowego, nie jest więc podmiotem a jedynie formą współpracy politycznej. Swoje cele realizuje poprzez struktury krajowe. Oprócz Polski Stowarzyszenia Euroregionalne funkcjonują na Słowacji (Stowarzyszenie Region Karpaty Słowacja) i Ukrainie (Zrzeszenie Samorządów Euroregion Karpacki Ukraina). Strona węgierska i rumuńska nie posiadają osobowości prawnej ani struktur organizacyjnych, stoją u progu zmian formalno – prawnych.

Stowarzyszenie posiada typową dla organizacji pozarządowych strukturę wewnętrzną. Organem uchwałodawczym Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Za bieżącą organizację prac Stowarzyszenia odpowiada Zarząd Stowarzyszenia którym kieruje wybierany przez Walne Zebranie Członków Prezes Zarządu. Funkcjonuje również Komisja Rewizyjna. Funkcje i zakresy obowiązków tych organów opisuje Statut Stowarzyszenia oraz odpowiednie regulaminy.

Zarząd dla prowadzenia swoich spraw prowadzi Biuro. Biurem kieruje Dyrektor Biura, a nadzór nad realizacją przez Biuro celów Stowarzyszenia pełni Sekretarz Generalny Stowarzyszenia.

To co wyróżnia Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska od innych stowarzyszeń skupiających JST na Podkarpaciu oraz od pozostałych stron krajowych Euroregionu Karpackiego to fakt, iż Stowarzyszenie pełni funkcje Instytucji Wdrażającej niektóre komponenty programów współpracy transgranicznej Unii Europejskiej. Do 2008 roku w ramach programów PHARE CBC, Narodowego Programu PHARE, IW INTERREG III A i Programu Sąsiedztwa INTERREG IIIA/TACIS CBC za pośrednictwem Stowarzyszenia dofinansowano 247 projektów na kwotę ponad 5 000 000 EUR.

W perspektywie finansowej 2007 – 2013 Stowarzyszenie pełni funkcję Instytucji Wdrażającej dla Priorytetu 3 „Mikroprojekty” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013, dysponując budżetem ponad 4 mln EUR na wsparcie polsko-słowackich projektów. Prowadzone są również prace nad nową formuła wsparcia samorządów członkowskich poprzez Stowarzyszenie na współpracę polsko – ukraińską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013.

Stowarzyszenie oprócz środków którymi dysponuje w ramach „własnych” funduszy oferuje samorządom członkowskim kompleksowe wsparcie i pomoc przy przygotowaniu wszelkich innych transgranicznych i międzyregionalnych projektów i przedsięwzięć międzynarodowych o charakterze społecznym, czy gospodarczym.

 

Galeria