Język

Jesteś w: Strona główna / Funkcje i serwisy SEKP

O NAS:

EUROREGIONALNY SYSTEM WSPÓŁPRACY:

O PROJEKCIE:

Funkcje i serwisy SEKP

Funkcje Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska wynikają bezpośrednio z roli jaką odgrywa ono w układzie regionalnym i międzynarodowym.

W odniesieniu do roli wewnątrz Województwa Podkarpackiego najważniejsze są trzy podstawowe funkcje:

 

I. Stowarzyszenie jako struktura organizacyjna dla zrzeszonych jednostek samorządu terytorialnego (Funkcja strukturotwórcza)

 

Skupiając jednostki samorządu terytorialnego Stowarzyszenie jest organizacją umożliwiającą formalne włączenie się swoich samorządów członkowskich w funkcjonowanie Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki. Ta funkcja wydaje się być podstawową z punku widzenia  doskonalenia metod współpracy transgranicznej opartej o formalno – prawne struktury współpracy. Struktura krajowa w postaci Stowarzyszenia jest formalnym poważnym partnerem zarówno dla aktorów wewnętrznych jak i międzynarodowych. Im silniejsze Stowarzyszenie tym skuteczniejsze działanie i większe korzyści dla członków.

 

II. Stowarzyszenie jako koordynator działań członkowskich jednostek samorządu terytorialnego (Funkcja Koordynacyjna)

 

Formalna struktura organizacyjna obejmująca wiele gotowych do współpracy podmiotów (JST) umożliwia wdrożenie sytemu współpracy opartego o zasady koordynacji działań, począwszy od identyfikacji wspólnych problemów aż do realizacji projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych. Stowarzyszenie oferuje swoim członkom metodologie koordynacji działań, w szczególności tych związanych z wykorzystywaniem środków UE przeznaczonych na współpracę transgraniczną.

 

III. Stowarzyszenie jako instytucja wrażająca fundusze europejskie na obszarze Województwa Podkarpackiego (Funkcja wsparcia rozwoju)

 

Ta funkcja wiąże się bezpośrednio z decentralizacja systemów wdrażania poszczególnych programów Unii Europejskiej (PHARE CBC, Narodowego Programu PHARE, IW INTERREG III A  i Programu Sąsiedztwa INTERREG IIIA/TACIS CBC, EWT 2007 – 2013, EISiP 2007 - 2013). Zapewnia ona możliwość bezpośredniego wsparcia współpracy transgranicznej swoich członków poprzez tzw. Mikroprojekty (do 50 000 EUR). Jest to punktu widzenia strategii aktywizacji Podkarpacia i włączania kolejnych jednostek samorządu terytorialnego podstawowy mechanizm.

W odniesieniu do roli Stowarzyszenia jako części Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki kluczowe są następujące  funkcje:

 

I.  Stowarzyszenie jako partner instytucjonalny w realizowanych i planowanych międzynarodowych Programach Operacyjnych (Funkcja programowania strategicznego)

 

Stowarzyszenie ze względu na swoje funkcje związane z  wdrażaniem programów transgranicznych UE jest podmiotem uczestniczącym na prawach pełnoprawnego członka zarówno w międzynarodowych Grupach roboczych odpowiadających za przygotowywanie poszczególnych programów operacyjnych, jak i uczestniczącym z pełnym prawem głosu w posiedzeniach organów decyzyjnych (Komitet Monitorujący). Jest więc instytucją mającą realny wpływ na obecne i przyszłe programy Unii Europejskiej od momentu powstawania do chwili zatwierdzania projektów do realizacji.  

II. Stowarzyszenie jako instytucja międzynarodowa  stanowiąca płaszczyznę budowania kontaktów społecznych i gospodarczych

 

Wykorzystując swój status Strony Polskiej Euroregionu Karpackiego oraz wieloletnie doświadczenie we współpracy na obszarze Karpat, Stowarzyszenie pełni funkcję instytucji pośredniczącej w wyszukiwaniu partnerów do projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, inne instytucje publiczne (szkoły, domy kultury..etc.) Współpracując z wieloma różnymi organizacjami o różnym profilu pośredniczymy  w nawiązywaniu kontaktów z partnerami biznesowymi.

Stowarzyszenie realizuje swoje funkcje poprzez profesjonalne serwisy świadczone na rzecz swoich członków. Do najważniejszych należy zaliczyć:

  1. Pomoc w identyfikacji problemów rozwojowych możliwych do rozwiązania poprzez aktywizację współpracy międzynarodowej i transgranicznej
  2. Pomoc w wyszukaniu odpowiedniego partnera do współpracy na obszarze Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki
  3. Pomoc w przygotowaniu założeń do współpracy z partnerami z obszaru Związku Międzyregionalnego Euroregion karpacki
  4. Pomoc w przygotowaniu projektów inwestycyjnych i o charakterze „miękkim” dla samorządu członkowskiego w ramach programów współpracy transgranicznej UE
  5. Profesjonalne szkolenia dla kadr zwiane z przygotowywaniem projektów transgranicznych
  6. Pomoc w organizowaniu i prowadzeniu profesjonalnych Zespołów Projektowych
  7. Pomoc w tworzeniu profesjonalnych instytucji współpracy transgranicznej
  8. Pomoc w przygotowywaniu projektów do funduszy którymi zarządza Stowarzyszenie,